| smjj.pl | | forum | mapa |  

.

 

 

Ustaw jako stronę starową   Dodaj do ulubionych   Facebook

   
   
     

- Rozdział I Postanowienia ogólne

 

 

- Rozdział II Cele i sposoby działania

 

 

- Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

- Rozdział IV Organy Stowarzyszenia

 

 

- Rozdział V Majątek i fundusze

 

 

- Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Michaela Josepha Jacksona zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz mieści się w Warszawie.

§ 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

[ powrót do góry ]Rozdział II Cele i sposoby działania


§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Tworzenie miejsc pamięci Michaela Josepha Jacksona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Podtrzymywanie Pamięci o Michaelu Josephie Jacksonie.
3. Wspieranie projektów dotyczących prowadzenia szkół tańca o charakterze tańca Michaela Josepha Jacksona.
4. Popularyzacja osoby Michaela Josepha Jacksona oraz jego dokonań artystycznych.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie spotkań członków stowarzyszenia i omawianie bieżących problemów i zadań.
2. Działalność Charytatywna zgodnie z ideami kreowanymi i propagowanymi przez Michaela Josepha Jacksona.
3. Organizowanie wystaw.
4. Organizowanie turniejów tańca.
5. Zbieranie pamiątek po Michaelu Josephie Jacksonie.
6. prowadzenie strony internetowej.
7. Współpraca z mediami.

 

[ powrót do góry ]Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 12. l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd , na podstawie pisemnej deklaracji oraz rekomendacji minimum jednego członka stowarzyszenia.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13. 1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
e) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego członków.

§ 14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt b,c,d,e.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych świadczeń.

§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający rok po uprzednim pisemnym upomnieniu,
4) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

[ powrót do góry ]Rozdział IV Organy Stowarzyszenia


§ 16. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 17. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 6 lat , a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje z rzędu .
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 20.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21 Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie zmian statutu,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§ 22. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 6 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23. 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków.
3. Do reprezentowania Zarządu upoważniony jest Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 24. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
Cool składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 25. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 26 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
2) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
3) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 27. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

[ powrót do góry ]

 


Rozdział V Majątek i fundusze


§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia
4) dotacje
5) dochody z działalności gospodarczej.
6) dochody z publicznych zbiórek pieniężnych.

§ 30. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 31. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

[ powrót do góry ]Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 32. 1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 

[ powrót do góry ]

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

| Aktualności| O nas | Statut| Projekty | Forum | Kontakt | Mapa |

     

  Sponsorzy, Partnerzy, Patroni medialni:

  (pełna lista)

michaeljackson.pl

2010 Copyright by SMJJ. Wszelkie prawa zastrzeżone. Administrator XHP Group